SUNFACTOR Algemene voorwaarden

SUNFACTOR CARD

 • De Sunfactor Card is persoonsgebonden
 • Sunfactor Card korting geldt niet in combinatie met andere acties

SUNFACTOR STUDENTAN KORTINGSCARD

 • De Sunfactor Studentan Card is persoonsgebonden
 • Studenten korting geldt alleen voor factor 1 en factor 2
 • Korting wordt alleen verstrekt op vertoon van een geldig studentenpas en de Sunfactor Studentan Card
 • Bij het berekenen van de studentenkorting wordt er naar boven afgerond
 • Sunfactor Studentan korting geldt niet in combinatie met andere acties
 • Met opwaardering van zontegoed op de Sunfactor Studentan Card vervalt de Sunfactor Studentan korting

SUNFACTOR ZONTEGOED DEALS

 • 1 jaar geldig na aankoop
 • Prijswijzigingen zonnebank sessie voorbehouden (I.v.m. fluctuerende belastingen, heffingen en energieprijzen)
 • Persoonsgebonden
 • Geldt alleen op zonnebank betalingen
 • Geldt niet in combinatie met andere acties
 • Gestort zon-tegoed wordt niet uitbetaald/terugbetaald

SUNFACTOR CADEAUBON

 • De Sunfactor Cadeaubon is 1 jaar geldig na aankoop
 • Niet inwisselbaar tegen contanten
 • Persoonsgebonden
 • Geldt alleen op zonnebank betalingen
 • Niet geldig in combinatie met andere acties

SUNFACTOR KORTINGSACTIES

 • Korting wordt niet uitgekeerd in contanten
 • Geldt alleen op zonnebank sessie en met een maximum van 20 minuten
 • Het af te rekenen bedrag is minimaal €5,00. (Voorbeeld: De prijs van de gekozen zonnebank is €6,50 en tegen inlevering van een €5,00 kortingscheque wordt het af te rekenen bedrag verlaagd tot €5,00.)
 • Met kortingspercentage (bijvoorbeeld: 20%) geldt niet samen in combinatie met andere acties
 • Met kortingsbedrag (bijvoorbeeld €5,-)geldt niet samen in combinatie met andere acties
 • Alleen geldig binnen aangegeven actiedatum
 • Welke geadresseerd is ontvangen is persoonsgebonden
 • Maximaal 1 korting per zonnesessie/bezoek

SUNFACTOR E-TICKET KORTING

 • Maximaal 1 E-ticket per bezoek per persoon
 • Korting geldt alleen voor ontvanger plus 1 extra persoon
 • Korting geldt eenmalig tenzij anders aangegeven
 • Korting alleen op vertoon van een persoonlijk e-ticket
 • Korting alleen in combinatie met e-mail registratie
 • Korting wordt niet uitgekeerd in contanten
 • Geldt alleen op zonnebank sessie en met een maximum van 20 minuten
 • E- Ticket met kortingspercentage (bijv. 20%) geldt niet samen in combinatie met andere acties
 • E- Ticket met kortingsbedrag (bijv. €5,-)geldt niet samen in combinatie met andere acties
 • Alleen geldig binnen aangegeven actieperiode: t/m 16 december 2017
 • Welke persoonlijk geadresseerd is ontvangen zijn persoonsgebonden
 • Niet i.c.m overige acties

SUNFACTOR ZONNECREME BEWAARSERVICE

 • Sunfactor is niet aansprakelijk bij verlies van zonneflacons en sachets
 • Bewaarde zonneflacons en sachet worden tot maximaal twee jaar na het laatste bezoek vernietigd.

VRAGEN EN PROMOTIONELE ACTIES VAN SUNFACTORDeze algemene spelvoorwaarden zijn van toepassing op alle door Sunfactor (Balijelaan 18, 3521 GS Utrecht, hierna te noemen: Sunfactor ’) te organiseren prijsvragen en promotionele acties. Door deelname aan de prijsvraag of actie gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden.1. Op de website www.sunfactor.nl zal per prijsvraag of actie vermeld worden op welke wijze en in welke periode aan de prijsvraag of actie kan worden deelgenomen en of aanvullende voorwaarden voor deelname gelden.2. Uitgesloten van deelname zijn medewerkers van SUNFACTOR.3. Na het winnen van een prijs in een prijsvraag of actie van SUNFACTOR is de winnaar gedurende een periode van drie maanden, te rekenen vanaf de dag van bekendmaking van de gewonnen prijs, uitgesloten van deelname aan nieuwe prijsvragen of acties van SUNFACTOR waarbij prijzen kunnen worden gewonnen.4. SUNFACTOR behoudt zich het recht voor om een deelnemer te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten indien de betreffende deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze algemene voorwaarden of anderszins onrechtmatig handelt jegens SUNFACTOR of derden.5. De prijs is uniek en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld.6. De winnaars zullen worden aangewezen door een onafhankelijke derde (zoals deurwaarder, notaris etc.) of door een onpartijdig computerprogramma. Er vindt per prijsvraag of actie een trekking van de winnaars plaats tenzij bij de actie anders wordt vermeld. Per prijsvraag of actie zal worden aangegeven hoeveel prijzen er te winnen zijn of hoeveel deelnemers er kunnen winnen en wanneer de trekkingen zullen plaatsvinden.7. Als winnaar kan je gevraagd worden om medewerking te verlenen aan promotionele activiteiten verbandhoudend met de prijsvragen of actie, zoals foto- of filmopnamen en interviews. SUNFACTOR heeft het recht deze foto- of filmopnamen en interviews openbaar te maken en/of te verveelvoudigen op welke wijze dan ook. SUNFACTOR is hiervoor geen vergoeding verschuldigd aan de winnaar.8. De winnaars zullen vermeld worden op de website van SUNFACTOR en zullen per post of per telefoon bericht ontvangen van de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven correspondentieadres of telefoonnummer. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.9. De prijzen die je via SUNFACTOR kan winnen, worden mede door adverteerders of sponsors ter beschikking gesteld. De uitkering van de prijs gebeurt doorgaans door SUNFACTOR zelf en in sommige gevallen door de adverteerders of sponsors. SUNFACTOR is niet verantwoordelijk voor de afhandeling door of namens een adverteerder of sponsor.10. Binnen enkele weken zal de gewonnen prijs per telefoon of post aan de winnaar worden bekend gemaakt, of, indien dit in de bijzondere actievoorwaarden is opgenomen of gezien de aard van de prijs noodzakelijk is, persoonlijk aan de winnaar worden overhandigd. SUNFACTOR heeft als regel aan adverteerders of sponsors gesteld om binnen drie weken na het winnen van de prijs contact op te nemen met de prijswinnaar.11. Indien de prijs om wat voor reden dan ook niet beschikbaar is, behoudt SUNFACTOR zich het recht voor om een vervangende prijs van gelijke waarde aan te bieden. SUNFACTOR aanvaardt geen aansprakelijkheid indien de prijs later dan aangekondigd wordt ontvangen, of indien de (vervangende) prijs op ondergeschikte punten afwijkt van de aangeboden prijs. Voorts is SUNFACTOR niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van post- of verzendingsbedrijven (bijvoorbeeld vertraging, staking, beschadiging of verlies). In het geval de winnaar, een medebewoner of aanwezige of omwonende een aangetekend verzonden prijs niet in ontvangst kan nemen bij bezorging, zal de winnaar de prijs op een later tijdstip afhalen (bijvoorbeeld bij postkantoor of postagentschap e.d.). In een dergelijk geval kan SUNFACTOR niet aansprakelijk gesteld worden indien de prijs niet wordt afgehaald door de winnaar of door een onbevoegde persoon in ontvangst is genomen, ook niet ingeval er geen notificatie of berichtgeving in enigerlei vorm door het post- of verzendbedrijven is achtergelaten, danwel indien deze notificatie of berichtgeving is verloren of in onaanvaardbare mate is beschadigd.12. De prijzen worden toegekend in de staat waarin ze zich bevinden. SUNFACTOR is niet verantwoordelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de prijzen noch voor eventuele schade bij de levering (verzending) van de prijs.13. Indien de gewonnen prijs bestaat uit toegangskaarten voor concerten, festivals, films, sportwedstrijden of gelijksoortige dan wel andersoortige evenementen, kan er bij afgelasting geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie.14. Door deel te nemen aan acties of prijsvragen van SUNFACTOR aanvaard je deze volledige algemene voorwaarden. Indien er voor bepaalde acties of prijsvragen specifieke regels worden opgesteld, zullen die regels als aanvullend dienen te worden beschouwd op dit reglement.15. Deze voorwaarden (inclusief de specifieke spelvoorwaarden) kunnen te allen tijde door SUNFACTOR worden aangepast. Wij adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken.16. De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van de door hem of haar verstrekte persoonsgegevens. SUNFACTOR mag de verstrekte persoonsgegevens uitsluitend vermelden in het kader van de bekendmaking van de winnaar via alle media, waaronder begrepen radio, televisie en internet.17. SUNFACTOR behoudt zich het recht voor het spel vervroegd te beëindigen. Vroegtijdige beëindiging zal publiekelijk bekend worden gemaakt.18. De voorwaarden hebben geen betrekking op promotionele activiteiten, die onder verantwoordelijkheid van de adverteerders, sponsors of overige derden (productiebedrijven) worden georganiseerd.19. Sunfactor handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen. Deze voorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.20. Eventuele vragen, opmerkingen of klachten over de prijsvragen, acties of deze algemene voorwaarden kunnen schriftelijk of elektronisch gesteld worden. Stuur deze vragen in een voldoende gefrankeerde envelop naar SUNFACTOR, Balijelaan 18, 3521 GS te Utrecht.SOCIAL MEDIA ACTIE’S
Actievoorwaarden  

 • Het betreft een tijdelijke actie met een looptijd voor bepaalde tijd, waarbij 1 keer 1 zonnesessie worden verloot onder de deelnemers;
 • De prijswinnaars worden via het betreffende social media kanaal op de hoogte gesteld;
 • De prijs: 1 maal 1 zonnecheque te waarde van 1 zonnesessies;
 • De Sunfactor voorwaarden zijn van toepassing op de zonnecheque;
 • De cheque kan niet in contanten worden uitbetaald;
 • De cheque is persoonsgebonden en niet overdraagbaar aan derden;
 • Bij weigering van de prijs door de winnaar komt deze te vervallen;
 • Sunfactor is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade in welke vorm dan ook door het meedoen aan deze actie;
 • De namen van de winnaars worden mogelijk gepubliceerd;
 • Aan deze voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend;
 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd;
 • Meerdere tags zijn niet toegestaan. Bij de lotingen zal er 1 tag/reactie of like p.p. worden meegeteld;
 • Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te zijn met bovenstaande voorwaarden.

DRUK EN ZETFOUTEN VOORBEHOUDEN